Wytyczne zgodne z GIS,MZ,MEN obowiązujące w szkole  

 

  • wytyczne

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

Przedstawiamy wytyczne zgodne z GIS, MZ, MEN obowiązujące w szkole:

ü  Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

ü  Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

ü  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

ü  Grupa dzieci przebywa w wyznaczonej stałej sali, gdzie odległość pomiędzy stanowiskami wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

ü  Dzieci z jednej grupy nie mogą mieszać się i kontaktować z dziećmi z grupy drugiej.

ü  Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

ü  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

ü  Dziecko spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, nie wychodząc z sali.

ü  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

ü  Dziecko posiada przy sobie swoje środki higieny np. chusteczki,

ü  Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

ü  Dzieci w czasie pobytu w szkole nie będą korzystać z obiadów szkolnych.

ü  Dzieci w czasie pobytu w szkole nie będą korzystać z placu zabaw.

ü  Nauczyciel utrzymuje 2 m odległości od dziecka- nie otwiera mu napojów, nie daje żadnych kart pracy, kartonów, przyborów szkolnych, środków higieny osobistej itp.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

lub pdf